Varlam Shalamov

Varlam Shalamov in 1929-1930. Vishera

Vishera Camp

Varlam Shalamov in 1929-1930. Vishera Vishera Camp

Eduard Berzin

Berezniki. Landscape (a)

Eduard Berzin Berezniki. Landscape (a)

Berezniki. Landscape (b)

Berezniki. Landscape (b)